Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (listinná,elektronická) Vidimace a legalizace (listinná, elktronická) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, stočné, užívání veř. prostranství, vstupné (listinná, elektronická) Smlouvy o odvádění odpadních vod (listinná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Spisová služba (listinná/elektronická) Krizová řízení (listinná, elektronická) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná) Ředitel školy (listinná) Významná jubilea (listinně) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy, pohledávková kniha), (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) Součinnost se správními úřady (listinná, elektronická) JSDHO Emailové informace občanům 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy, knihy vítání občánků Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení spisové služby Informování občanů Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, výborů Vedení seznamu čtenářů Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí Bytové hospodářství Vedení účetnictví Probační služba, VPP součinnost se správními úřady vedení dokumentace JSDHO emailové zpravodajství
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obce obyvatelé obce Obyvatelé s trvalým pobytem Zletilý občané, Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hrobových míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti občané Občané , majitelé nemovitostí Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Nájemníci Plátci a příjemci Pracovníci  žadatelé členové JSDHO registrovaní příjemci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost, občanství jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, kontaktní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci, závodní lékař, pojišťovna starosta, zastupitelé, referent, ředitel MŠ Určení zaměstnanci starosta, referent, členové kulturního a sociální, občané obce,  Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci kronikář, starosta, referent, občané Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce určení zaměstnanci HZS, velitel JSDHO, starosta  starosta
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let do trvání souhlasu 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 1 rok? 5 let 1 rok 10 let 5 let? 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let  10 let 5 let 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c e c c e c c c c c c e c c c e c c c c e e e e c e c c a
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
262/2006 Sb., - Zákoník práce, 133/2006 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 133/2006 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 128/2000 Sb. zákon o obcích 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
zák. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 274/2001 Sb. - Zákono vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,  499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 240/2000 Sb., - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), za účelem splnění povinností dle ustanovení § 21 odst. 3,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád, 500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 500/2004 Sb., - Správní řád, 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - správní řád,
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů,
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy,
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy,
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
99/1963 Sb., - Občanský soudní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 561/2004 Sb.,  561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, Není třeba vyplnit buňku.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE