Navigace

Obsah

Historie přípravy akce:

listopad 2012 - zpracování technicko-ekonomické studie "Kanalizace a ČOV obce Paršovice"

12. 2. 2013 - Rozhodnutí Zastupitelstva obce o změně koncepce likvidace odpadních vod

29.3.2016 - Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

2.4.2013- Rozhodnutí Zastupitelstva obce o pořízení změny Územního plánu obce Paršovice č.3

18.11.2014 - Změna č.3 Územního plánu obce Paršovice

2.10.2014   – Informační schůzka k zahájení projektových prací

29.9.2014   – Zahájení přípravných geodetických a projekčních prací
15.12.2014 – Dokončení projektu (DUR)
15.12.2014 – Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
18.3.2015 – Vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby – nabytí právní moci 21.4.2015
30.4.2015 – Dokončení projektu (DPS-ZD)

25.5.2015 – Žádost o zahájení vodoprávního řízení (Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla: „Kanalizace a ČOV obce Paršovice)

27.7.2015   – Veřejná vyhláška – Rozhodnutí (Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla: „Kanalizace a ČOV obce Paršovice). Nabytí právní moci 27.8.2015
11.8.2015 – Žádost o zařazení projektu do „Seznamu akcí Programu MZe 129 250“ , podprogramu 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu.
24.11.2015 – Oznámení o zařazení projektu do „Seznamu akcí Programu Mze 129 250 a Výzva k předložení dokumentů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace (do 29.4.2016)
19.1.2016   – Zveřejnění výzvy veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV obce Paršovice)
17.2.2016 – Zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu „KANALIZACE A ČOV OBCE PARŠOVICE“ – TDI + BOZP
15.3.2016 – ZO rozhodlo o  výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV obce Paršovice“, zadávané v otevřeném podlimitním řízení uchazeče MODOS spol. s.r.o.

15. 3. 2016 – ZO rozhodlo o  výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV obce Paršovice – TDI + BOZP“, zadávané postupem mimo režim zákona uchazeče TIZZI spol. s r.o.

21.4.2016 – Odeslání dokumentů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace
30.5.2016 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
10.6.2016 – Potvrzení souhlasu s podmínkami Rozhodnutí
1.7.2016 – Předání staveniště