Navigace

Obsah

Místní polatky v obci Paršovice jsou stanoveny Obecně záváznou vyhláškou č.1/2016 o místních poplatcích.

Kompletní znění této vyhlášky naleznete ZDE.

Níže jsou uvedeny pouze nejčastěji (ročně) hrazené polatky

__________________________________________________________ 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za popelnice)
 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  1. fyzická osoba:
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90  dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou  k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby, které tvoří domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit  vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.           

Sazba poplatku      -      500.- Kč/osobu

Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku

_________________________________________________________________________

Poplatek ze psů

první pes - 150.- Kč

každý další pes - 200.- Kč

Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku

(Prosíme občany, kteří mají doma staré psí známky aby je při platbě poplatků vrátili. Po zaplacení poplatku obdrží novou)

_________________________________________________________________________

Způsob platby

HOTOVOSTNĚ -  v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu

BEZHOTOVOSTNĚ - zasláním platby na účet č.23722831/0100Variabilní symbol prosím uveďte ve tvaru: číslo popisné_rok (např. 3_2018)