Obec Paršovice
Obec Paršovice

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům

Zastupitelstvo obce Paršovice schválilo na zasedání, které se konalo dne 23.2.2015 níže uvedená pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům z obecních lesů

 • obec Paršovice jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese
 • samovýrobu dřeva a odkup zpracovaného dřeva za stanovených podmínek

Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta (nebo pověřený zástupce) za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, … .

Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění.

Samovýrobce je fyzická osoba starší 18-ti let.

Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.

O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Paršovice.

Prodej dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva, např. po těžbě.  O odkup dřeva je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Paršovice.

Při přidělování dřeva z lesů obce Paršovice budou upřednostněni občané s trvalým pobytem v obci Paršovice nebo kteří vlastní nemovitost nacházející se v k.ú. Paršovice.

Článek I.

PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

 1. Informace o místě, druhu porostu či dřeva určeného k samovýrobě nebo prodeji zveřejní starosta obce na úřední desce, webových stránkách obce (www.obecparsovice.cz) a případně formou hlášení v obecním rozhlase a zároveň zveřejní, do kdy je možné podávat žádosti.
 2. Mimo stanovenou dobu nebudou žádosti přijímány.
 3. Po celou dobu, do kdy je možné podávat žádosti budou informace o místě, druhu porostu či dřeva určeného k samovýrobě nebo prodeji dostupné na úřední desce a webových stránkách obce.
 4. Pro zájemce o samovýrobu a odkup dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník.
 5. Do pořadníku je zařazen každý občan na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na úřadě obce), který zároveň není dlužníkem vůči obci Paršovice.
 6. Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.
 7. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne starosta či pověřená osoba zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat či požadované dřevo (na odběrném místě) k prodeji.
 8. Starosta uzavře se zájemcem Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby, kde budou stanoveny podmínky provedení samovýroby, nebo v případě prodeje dřeva na odběrném místě uzavře se zájemcem Kupní smlouvu na dohodnutý sortiment.
 9. V případě většího zájmu může starosta určit maximální množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.
 10. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna  domácnost = jedna žádost).
 11. Občané, kteří nemají trvalý pobyt v obci Paršovice nebo kteří nevlastní nemovitost nacházející se v k.ú. Paršovice bude povolována samovýroba dřeva po vyřízení všech žádostí občanů obce Paršovice v daném kalendářním roce.
 12. Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.
 13. Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku

Článek II.

ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

 1. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném ve „SMLOUVĚ O PRODEJI DŘÍVÍ V DROBNÉM FORMOU SAMOVÝROBY “, kterou musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.
 2. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno ve „SMLOUVĚ O PRODEJI DŘÍVÍ V DROBNÉM FORMOU SAMOVÝROBY“.
 3. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze s touto smlouvou.
 4. Po změření dřeva (Čl. III.,odst.6.) vystaví obec doklad na odprodej dřeva

Článek III.

POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE

 1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném dílci a na vyznačených stromech určených k samovýrobě.
 2. Mimo vytyčený dílec a vyznačených stromů nesmí těžit.
 3. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil (pet láhve a pod.)
 4. Dokončit práce v dohodnutém termínu.
 5. Oznámit starostovi (nebo pověřenému zástupci) ukončení prací.
 6. Dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření starostou (nebo pověřeným zástupcem).
 7. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.
 8. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací

Článek IV.

STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO

 1. Ceny za samovýrobu a dřevo určené k prodeji jsou stanoveny zastupitelstvem obce v ceníku, který je každoročně aktualizován a platí vždy pro kalendářní rok.
 2. Platba za dřevo formou samovýroby bude provedena do 14 dnů od ukončení samovýroby a přeměřením dřeva starostou (nebo pověřenou osobou) na pokladně obecního úřadu Paršovice.
 3. Platba za dřevo na odběrním místě (skládce) bude provedena do 14 dnů od převzetí dřeva na pokladně obecního úřadu Paršovice

Článek V.

VYŘAZENÍ Z POŘADNÍKU

 1. Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce
 2. Vyřazen bude zájemce, který má trvalý pobyt v obci Paršovice, nebo je vlastník nemovitosti v k.ú. Paršovice, a prováděl samovýrobu dřeva v lesích obce pro občany s pobytem mimo obec Paršovice
 3. Vyřazení z pořadníku je na dobu 3 roků

Článek VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Platnost těchto pravidel je ode dne 1. 3. 2015
 2. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí
 3. Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo
 4. Samovýroba dřeva bez platné „Smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby“, nebo odvoz dřeva z lesa bez potvrzeného dodacího listu bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR

Schváleno usnesením ZO č. 5-2015/4 ze dne 23.2.2015

V Paršovicích 24.2. 2015

Ing. Lubomír Dostál
Starosta obce

Teploměr

2.2.2023 18:38

Aktuální teplota:

2,6 °C

Vlhkost:

77,8 %

Rosný bod:

-0,9 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rizika a nebezpečí

​​První pís. zmínka:
1141

​​Počet obyvatel:
401

​​Nadm. výška:
322 m n. m

​​Katastrální výměra:
1 356 ha

Foto