Obec Paršovice
Obec Paršovice

Smlouva o prodeji dříví v drobném formou samovýroby

I. Smluvní strany

1. Obec Paršovice

se sídlem Paršovice 98, 753 55

IČ: 00636461

DIČ:CZ 00636461

zastoupená Ing. Lubomírem Dostálem, starostou obce (dále jen „prodávající“)

 

 a

 

2. ............................................................

bytem: ...................................................... (dále jen „kupující“)
 

 

II. Předmět smlouvy
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu níže uvedený objem dříví, převést na něj vlastnické právo k tomuto dříví a dále závazek Kupujícího toto dříví odebrat a zaplatit za odebrané dříví kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.


2. Prodávající se zavazuje prodat Kupujícímu vytěžené  dříví  v předpokládaném celkovém množství a v následujících sortimentech


 

III. Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Kupující je povinen:

a) Provést těžbu, soustředění a odvoz vyznačených stromů určených k prodeji dle čl. II bod 2 nejpozději do posledního dne platnosti této smlouvy,

b) zajistit při provádění prací dodržování obecně platných předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

c) při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá zejména za:

  • odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
  • technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
  • používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
  • organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
  • dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
  • neohrožení provozu na silničních komunikacích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
  • za používání ekologických olejů, šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
  • škody na životech a zdraví lidí, životním prostředím a na majetku České republiky nebo Prodávajícího či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně platných předpisů,
  • za škody, které způsobí Kupující cestou do/z místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí.

 

2. Kupující se zavazuje provést na své náklady:

a) ošetření těžbou nebo soustřeďováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,

b) úklid a úpravu vlastní činností poškozených odvozních cest včetně skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení,

c) likvidaci zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách a cestách způsobem dohodnutým s prodávajícím,

d) veškerá předem dohodnutá opatření proti šíření lesních škůdců podle pokynů Prodávajícího,

 

3. Prodávající je povinen:

a) seznámit Kupujícího s pracovními postupy a podmínkami provedení těžby a soustřeďování dříví,

b) v případě výskytu zvláštností a rizik na zadaném pracovišti o tomto prokazatelně informovat Kupujícího,

 

4. Kupující svým podpisem této Smlouvy stvrzuje, že Prodávající splnil svou povinnost dle čl. III bod 3 písm.a.

 

IV. Cena, fakturace a platební podmínky

 

1. Ceny dříví jsou uvedeny v čl. II této Smlouvy,

2. Platby za prodej dříví budou prováděny v hotovosti na pokladně obecního úřadu na základě skutečně převzatého objemu a sortimentní skladby vyrobeného dřeva na odvozním místě do 14 dnů od ukončení  samovýroby a přeměření.

 

V. Určení množství vytěženého dřeva
 

Množství vytěženého dřeva, které je předmětem této Smlouvy, se bude pro potřebu prodeje zjišťovat měřením. Měření dříví provádí Prodávající.
 

 

VI. Přechod vlastnického práva
 

1. Vlastnické právo ke dříví přechází na Kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny Odvoz dříví z lesa Kupujícím je možný teprve po přechodu vlastnického práva,

2. Okamžikem uhrazení platby za dříví je splněn závazek Prodávajícího dodat dříví Kupujícímu.

 

VII. Sankce za prodlení a smluvní pokuty

 

1. Za každý při těžbě nebo přibližování poškozený a neošetřený strom, který není předmětem této smlouvy, uhradí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč,

2. Při neplnění povinností stanovených v čl. III odst. 2 je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši nákladů, které prodávajícímu vzniknou plněním povinností za Kupujícího, zvýšených o 100%,

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, která Prodávajícímu vznikla.

 

VIII. Další ujednání
 

1. Prodávající si vyhrazuje právo okamžitě zastavit činnost druhé smluvní strany v případech, že tato činnost vede k porušení platných právních předpisů nebo ustanovení této Smlouvy. Ústní požadavek na zastavení činnosti musí být bezodkladně dotvrzen písemně. Nesouhlas druhé smluvní strany nemá odkladný účinek,

2. Tato Smlouva slouží Kupujícímu jako „Povolení k vjezdu do lesa“, a to pouze za účelem její realizace.

 

IX. Doba trvání smlouvy
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu oběma stranami do

3. Tato Smlouva zaniká:

a) Písemným odstoupením od této Smlouvy,

b) dohodou smluvních stran,

c) z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech,

d) uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena,

e) dodáním objemu dříví sjednaného v čl. II této Smlouvy,

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy jednostranně odstoupit ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě. Písemné oznámení musí obsahovat důvody odstoupení.

 

XI. Závěrečná ustanovení
 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 

V Paršovicích, dne.................................

 

za prodávajícího ....................................

 

za kupujícího ........................................

 

Teploměr

2.2.2023 20:00

Aktuální teplota:

2,2 °C

Vlhkost:

77,4 %

Rosný bod:

-1,4 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rizika a nebezpečí

​​První pís. zmínka:
1141

​​Počet obyvatel:
401

​​Nadm. výška:
322 m n. m

​​Katastrální výměra:
1 356 ha

Foto